Ubytovanie

Konferenčný príspevok

Konferenčný poplatok: 50 Eur – poplatok za účasť na konferencii, zborník a konferenčnú večeru
Konferenčný poplatok: 25 Eur – poplatok pre doktorandov, zahŕňa účasť na konferencii a konferenčnú večeru
Konferenčný poplatok: 20 Eur – poplatok pre učiteľov bez konferenčného príspevku, zahŕňa účasť na konferencii a konferenčnú večeru

Pokyny pre realizáciu platby

VS: 1020220911 – !!!variabilný symbol je povinný údaj !!!
Do správy pre príjemcu prosíme uviesť meno a priezvisko účastníka.


Pre tuzemské platby:
Č. účtu: 7000065543/8180
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Pre zahraničné platby:
IBAN: SK36 8180 0000 0070 0006 5543
SWIFT: SUBASKBX
Adresa peňažného ústavu: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia

Úplná adresa príjemcu:
Trnavská univerzita v Trnave
Pedagogická fakulta
Hornopotočná 23
918 43 Trnava

Pri prezentácii požadujeme predloženie dokladu o zaplatení (úhrade) konferenčného poplatku.