Národné parky a percentá

Dobre si prečítaj, vypočítaj a doplň
Na území Slovenskej republiky sa nachádza 5 národných parkov.
rozloha (ha)ochranné pásmo (ha)lesy (%)lesy (ha)
TANAP74111 ha36000 ha95% ha
PIENAP2125 ha52000 ha46% ha
NAPANT81095 ha123990 ha90% ha
Malá Fatra22630 ha23262 ha82% ha
Slovenský Raj19763 ha13001 ha90% ha

Plocha všetkých národných parkov s ochranným pásmom je ha a plocha bez ochranného pásma je ha.
Lesný pôdny fond NAPANT-u zaberá 90% jeho rozlohy. Rozloha parku spolu s ochranným pásmom je ha. Lesy zaberajú plochu ha. Zastúpenie drevín je v ňom nasledovné:
drevinazastúpenie drevínzaberajú
smrek obyčajný68,5% ha
jedľa biela10% ha
borovica lesná4% ha
smrekovec opadavý3,5% ha