Kváder a kocka.

Precvičujeme si objem a povrch kvádra a kocky.
Každú úlohu si dobre prečítaj, vypočítaj a doplň správnu odpoveď.