Počtové výkony s prirodzenými číslami 2

Slovné ulohy.

Precvič si počtové operácie s prirodzenými číslami v slovných úlohách.
Slovnú úlohu si dobre prečítaj, vypočítaj ju a doplň alebo vyber správnu odpoveď