Slovné úlohy riešené rovnicou.


Úlohu si dobre prečítaj, vyrieš a vyber alebo doplň správnu odpoveď.