Chemické látky, zmesi a ich vlastnosti

Prečítaj si úlohu a označ správnu odpoveď.