Rozmnožovanie

Rozhodni o pravdivosti výrokov
Ploník obyčajný sa rozmnožuje výtrusmi
Vegetatívny spôsob rozmnožovania je pohlavným rozmnožovaním
Oplodnenie je prenesenie peľu na bliznu
Nahosemenné rastliny majú peľové zrnká uložené v šištičke
Jedľa biela je krytosemennou rastlinou