RNDr. Erika Tomková
   erika.tomkova@gmail.com

m2

Bol významný starogrécky filozof, reformátor a matematik. Podstatou všetkého je podľa tohto matematika číslo. Číslo je princíp, ktorý dáva veciam určitosť, jasnosť, poznateľnosť. Čísla sú aj symbolom etických hodnôt a vzťahu medzi ľuďmi. Pokúsil sa vystihnúť harmóniu sveta, jeho symetriu a úmernosť pomocou číselných vzťahov. Zvláštny význam pripisoval číslu 10, ktoré je súčtom čísel 1, 2, 3 a 4. Podľa jeho predstáv Zem, Slnko a všetky planéty obiehajú okolo centrálnej ohnivej gule. Tak tento slávny matematik po prvýkrát pripustil pohyb Zeme. Ako sa volal?

SLÁVNI MATEMATICI 2
Ako sa volá matematik na obrázku?

1. Postupne klikaj na čísla v tajničke a vyplň všetky riadky.
2. Píš veľkými tlačenými písmenami aj s diakritikou.
3. Ak si nevieš rady, stlač tlačidlo RADA.
4. Po napísaní (aj keď s pomocou tlačidla RADA) stlač tlačidlo vlož alebo ENTER na klávesnici.
5. Nakoniec stlač tlačidlo KONTROLA pre overenie správnosti svojho riešenia.

    1           
2               
  3             
  4             
    5           
 6              
    7           
   8            
    9           
Vodorovne:
1. Neohraničená rovná čiara:
2. V trojuholníku majú označenie va, vb, vc:
3. Priamka prechádzajúca jedným bodom kružnice kolmá na polomer:
4. Trojuholník s jedným uhlom s veľkosťou 90° sa nazýva:
5. Časť matematiky, v ktorej sa rysuje:
6. Priesečník priamok, na ktorých ležia výšky trojuholníka:
7. Výsledok odčítania:
8. Goniometrická funkcia (pomer protiľahlej odvesny k priľahlej odvesne):
9. Priamka pretínajúca kružnicu: