RNDr. Erika Tomková
   erika.tomkova@gmail.com

m5

Bol grécky matematik, geograf, historik, astronóm, filológ a básnik, ako aj riaditeľ knižnice v Alexandrii. Ako prvý zaviedol pojem geografia. Objavil algoritmus na výpočet prvočísel.

Tiež určil výpočet obvodu Zeme – okolo roku 225 pred Kr. ho určil na 252 000 stadií. Hodnotu vypočítal z rozdielnych dĺžok tieňov vrhnutých na dvoch miestach v rovnakom okamihu. Ak poznáme dĺžku tieňa v Alexandrii, vzdialenosť Alexandria – Asuán, pomocou poznatkov o pravouhlom trojuholníku a poznatkoch o kružnici, vieme vypočítať obvod Zeme s prekvapivou presnosťou. Výsledok jeho výpočtu, v závislosti na dĺžke stadií súhlasí so skutočným obvodom Zeme s rozdielom 5 – 15 %. Ako sa volal?

SLÁVNI MATEMATICI 5
Ako sa volá matematik na obrázku?

1. Postupne klikaj na čísla v tajničke a vyplň všetky riadky.
2. Píš veľkými tlačenými písmenami aj s diakritikou.
3. Ak si nevieš rady, stlač tlačidlo RADA.
4. Po napísaní (aj keď s pomocou tlačidla RADA) stlač tlačidlo vlož alebo ENTER na klávesnici.
5. Nakoniec stlač tlačidlo KONTROLA pre overenie správnosti svojho riešenia.

    1         
    2         
  3           
     4        
  5           
     6        
   7          
   8          
9             
  10           
 11            
Vodorovne:
1. Číslo, ktoré delím:
2. Úsečka spájajúca dva body kružnice idúca cez jej stred:
3. Číslo, ktorým nikdy nedelíme:
4. Najmenšie nepárne prvočíslo:
5. Prirodzené číslo, ktoré má len dvoch deliteľov:
6. Najmenšie trojciferné prirodzené číslo:
7. Uhol menší než 90° sa nazýva:
8. Pri delení celku na 3 rovnaké časti získam:
9. Číslo 10 nie je prvočíslo, je to číslo.
10. V rozklade čísla 35 je číslo päť a číslo:
11. Záporné čísla zapisujeme so znamienkom: